Ewave kjøpsvilkår 

Alminnelige vilkår for avtale om levering av Ewave strømsparesystem produkter og tjenester

1. AVTALENS PARTER OG GJENSTAND

1. Disse vilkår (Vilkår) gjelder for levering og bruk av Ewave Strømsparesystem. Leveransen består av selve den tekniske installasjonen (Systemet) og programvare, oppdateringer og leveranse av eventuelle data (Tjenesten). 

2. Avtalens parter er Ewave Norge AS (org nr. 921 368 496) og mottaker/bruker av Installasjonen og Tjenesten (Kunden). 

 

2. AVTALEDOKUMENTER 

1. Avtaleforholdet (Avtalen) mellom partene består av Kundens bestilling og Vilkår for Systemet og Tjenesten 

2. Avtale inngås ved at Kunden undertegner Kjøpsavtale der disse Alminnelige vilkår inngår og/eller aksepterer Avtalen elektronisk. 

 

3. KREDITTVURDERING OG SIKKERHETSSTILLELSE 

1. Ewave inngår avtale med Kunden under forutsetning av at Kunden til enhver tid er betalingsdyktig. Da Tjenesten innebærer et kredittelement, har Ewave saklig behov for å innhente kredittvurdering. Kunden aksepterer at Ewave til enhver tid kan fastsette kredittgrenser samt innhente kredittvurdering av kunden.

2. Ved overskridelse av en kredittgrense og dersom kredittvurderingen etter Ewaves mening sannsynliggjør fare for betalingsmislighold, kan Ewave avvise bestillingen, eventuelt si opp Avtalen eller kreve sikkerhetsstillelse, herunder forskuddsbetaling. 

 

4. ANGRERETT 

1. Dersom Kunden er en forbruker og Avtalen er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted, gjelder lov om angrerett av 20. juni 2014 nr. 27. 

2. Dersom Kunden gis rett til bruk av Tjenesten før utløpet av angrefristen, og senere benytter angreretten må Kunden betale for den delen av Tjenesten som Kunden har kunnet ta i bruk. Dette gjelder imidlertid kun dersom rett til bruk av Tjenesten før utløpet av angrefristen ble gitt etter uttrykkelig anmodning fra Kunden. Dersom slik uttrykkelig anmodning ikke ble gitt, skal Ewave tilbakeføre alle betalinger fra Kunden dersom Kunden benytter seg av angreretten. 

3. Eventuelle installasjonskostnader vil ikke omfattes av angreretten og demonteringskostnader kan tilkomme. Vær oppmerksom på at Kunden da må bære installasjonskostnadene og eventuelle kostnader for å returnere varen (Systemet) ved benyttelse av angrerett. Ved benyttelse av angrerett, skal Systemet leveres tilbake i samme stand som da det ble utlevert. Ved feil, skader eller mangler på Systemet og dets enheter vil Kunden kunne bli fakturert for å dekke kostnadene knyttet til dette. 

 

5. LEVERANDØRSKIFTE 

Dersom Kunden ved inngåelse av Avtalen abonnerer på tjenester fra andre leverandører som skal avvikles ved tilknytning til Ewave, er Kunden selv ansvarlig for å si opp avtalen(e) med eksisterende leverandør(er). Unntak gjelder dersom det avtales særskilt at Ewave skal si opp avtale for kunde, og får skriftlig fullmakt til å forestå nødvendige handlinger i forbindelse med leverandørskiftet. Slik fullmakt skal angis i eget skjema. 

 

6. BREDBÅND OG KOMMUNIKASJONSLØSNING MV. 

1. Det er en forutsetning for å levere og bruke Tjenesten at Kunden har tilgjengeliggjort bredbånd og kommunikasjonsutstyr som oppfyller Ewaves minimumskrav for den Tjenesten som skal leveres, jf. www.ewave.no. Kunden er ansvarlig for alle kostnader knyttet til bredbåndsnett og annet utstyr som er nødvendig for å motta og bruke Tjenesten. 

2. Kunden samtykker til at Ewave benytter Kundens bredbåndlinje til å kommunisere datatrafikk til sine sentrale løsninger. 

3. Bruk av Tjenesten forutsetter at Kunden løpende holder programvare på utstyr som benyttes i tilknytning til Tjenesten oppdatert i henhold til siste tilgjengelige versjoner. Kunden er selv ansvarlig for å besørge at nødvendige oppdateringer gjøres. 

 

7. EIERSKAP OG ANSVAR FOR UTSTYR 

1. Kunden er eier av alt utstyr knyttet til Systemet, som benyttes for leveranse av Tjenesten og er selv ansvarlig for at dette fungerer etter sin hensikt. 

2. Kunden er ansvarlig for vedlikehold og nødvendig oppgradering m.v. av utstyret knyttet til Systemet. 

3. Ewave er ikke under noen omstendighet ansvarlig for feil eller mangler på utstyr som benyttes i tilknytning til Tjenesten, inkludert Systemet, eller for skade eller tap slikt utstyr påfører Kunden eller tredjemann. 

 

8. SERVICE 

Dersom annet ikke er særskilt skriftlig spesifisert, gjelder følgende for service:

1. Kunden forplikter seg til å sette seg inn i betjeningen av Tjenesten og tilknyttet utstyr (inkludert, men ikke begrenset til, Systemet) i henhold til tilgjengelig dokumentasjon. 

2. Kunden skal regelmessig teste utstyret og ved mistanke om feil, varsle Ewave. Ewave vil der det er mulig foreta fjerndiagnostisering og fjernservice fra kundesenter. 

3. Ved behov for servicetekniker er kunden selv ansvarlig for å kontakte elektroinstallatør. 

 

9. GENERELT OM BRUK AV TJENESTEN 

1. Kunden plikter å sette seg inn i og bruke Tjenesten i samsvar med de brukerveiledninger og retningslinjer som Ewave og/eller produsenten av produkter har tilgjengeliggjort for Tjenesten. 

2. Tjenesten kan kun brukes sammen med produkter, utstyr og tjenester som til enhver tid er godkjent av Ewave, jf.ewave.no. Kunden aksepterer at enhver bruk av Tjenestene i tilknytning til eller i kombinasjon med utstyr eller andre tjenester som ikke er godkjent av Ewave innebærer et brudd på Vilkårene for Tjenesten. 

3. Kunden har ikke rett til å benytte Tjenesten i strid med disse Vilkårene, til kommersielle eller lovstridige forhold, eller på annen måte misbruke eller forsøke å manipulere Tjenesten. Tjenesten kan ikke benyttes til å bruke, kopiere, spre eller på annen måte utnytte informasjon som er ulovlig, som ikke er ment for Kunden eller som Kunden har skaffet seg uberettiget tilgang til. Kunden må ved bruk av Tjenesten ikke forsere fysiske eller elektroniske sperrer, eller på annen måte skaffe seg uberettiget tilgang til andre tjenester eller systemer som Kunden ikke har rett til å benytte. 

4. Bruk av Tjenesten i strid med dette punkt 9 gir Ewave rett til å stanse Tjenesten og heve avtalen med Kunden med umiddelbar virkning. 

 

 

10. STENGING OG BRUKERRESTRIKSJONER 

1. Ewave kan helt eller delvis stenge Kundens tilgang til Tjenesten umiddelbart og uten forutgående varsel dersom offentlige myndigheter krever dette eller det er nødvendig av tekniske, driftsmessige eller vedlikeholdsmessige grunner. Tilsvarende gjelder i nødssituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, omfattende streik eller lockout, eller ved alvorlig fare for sabotasjer mot nett og tjenester. Tiltak som nevnt ovenfor skal så langt som mulig varsles Kunden i rimelig tid på forhånd.

2. Ewave har videre rett til å stenge Kundens tilgang til Tjenesten dersom Kunden ikke har betalt sitt utestående innen én (1) måned etter Kunden har mottatt skriftlig varsel om stenging, eller dersom Kunden opptrer i strid med gjeldende offentligrettslige regler for Tjenesten. Før gjenåpning må alle utestående forpliktelser være betalt. Ved gjenåpning påløper et gebyr som følger av Ewaves til enhver tid gjeldende prisliste. Ewave er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av nevnte tiltak. I de tilfellene stengingen skyldes Kundens forhold, påløper kostnader for Tjenestene i inntil tre måneder etter stenging (i oppsigelsestiden, jf. punkt 11.3). Dersom Kunden er i bindingstid (jf. punkt 11.2, punkt 11.3 eller punkt 11.4), påløper Avtalens kostnader inntil bindingstiden har utløpt.

3. I den utstrekning det er nødvendig av tekniske, driftsmessige eller vedlikeholdsmessige grunner har Ewave etter forutgående varsel rett
til tilgang til Kundens eiendom og boenhet hvor utstyret som muliggjør levering av Tjenesten er installert.

4. Opplysninger om forventede tilgjengelighetsproblemer og tilsiktede avbrudd i Tjenesten, feilmeldingstjenester og brukerstøtte vil være
tilgjengelig på Ewave sin nettside www.ewave.no.

 


11. AVTALENS VARIGHET, OPPSIGELSE

1. Avtalen løper fra den dato Kunden har bestilt Systemet og Tjenesten.

2. Systemet er kundens eie og kan ikke sies opp eller returneres foruten om etter lov om angrerett.

3. Avtalen om leveranse av Tjenesten kan sies opp med tre (3) måneders skriftlig varsel regnet fra utløpet av den måneden oppsigelsen fant sted.

4. Dersom Avtalen om Tjenesten sies opp av Kunden vil ikke forhåndsbetalt beløp refunderes. Ewave har ikke rett til å si opp avtalen dersom den er forhåndsbetalt.

5. Dersom ikke annet er avtalt, vil Tjenesten bli avsluttet ved opphør av Avtalen.

 

12. ENDRING AV TJENESTENE

1. For Tjenester uten bindingstid har Ewave rett til å foreta innholdsmessige endringer i Tjenesten og i Tjenestens tekniske spesifikasjoner, etter minst én (1) måneds varsel. Dersom Kunden motsetter seg endringen, skal Ewave avstå fra å gjøre endringen gjeldende eller avslutte Avtalen vederlagsfritt for Kunden fra det tidspunkt endringen trer i kraft.

2. For Tjenester med bindingstid har Ewave rett til å foreta innholdsmessige endringer i Tjenesten og i Tjenestens tekniske spesifikasjoner etter minst én (1) måneds varsel dersom endringen skyldes forhold utenfor Ewaves kontroll, herunder omfattet, men ikke begrenset til pålegg fra offentlige myndigheter eller endringer som skyldes forhold på Ewaves samarbeidspartneres og leverandørers side. Dersom endringen er til ugunst for Kunden, har Kunden en vederlagsfri rett til å heve avtalen.

3. Dersom Kunden fortsetter å bruke Tjenesten etter at endring er tredd i kraft, anses Kunden for å ha godtatt endringen. Dersom det dreier seg om vesentlige endringer til ugunst for Kunden anses Kunden likevel ikke å ha godtatt endringen uten etter uttrykkelig aksept. Dersom uttrykkelig aksept ikke gis, skal Ewave avstå fra å gjøre endringen gjeldende eller avslutte Avtalen vederlagsfritt for Kunden fra det tidspunkt endringen trer i kraft.

4. Oppdateringer, oppgraderinger og programrettelser som er nødvendig for drift av Tjenesten, regnes ikke som endringer etter dette punkt.

 

 

13. ENGANGSKOSTNADER OG ABONNEMENT FOR TJENESTEN

1. Ved kjøp av Systemet fra Ewave vil det avkreves av Kunde en engangskostnad samt kostnader for eventuelt forsendelse, installasjon og annet.
2. Betaling vil kunne skje ved hjelp av de til enhver tid tilgjengelige betalingsløsninger. Dette inkluderer avbetaling direkte med Ewave, eller gjennom samarbeidspartner. 

3. I tillegg vil det ved kjøp av et System fra Ewave avkreves av Kunde et månedsbeløp (Abonnement) som Kunden vil bli fakturert for månedlig for den Tjeneste som blir levert, dersom ikke annet er avtalt. 

4. Abonnement betales månedsvis på forskudd. 

5. Det kan ikke bestilles noe produkt uten at det inngår et månedlig Abonnement. 

6. Pris på abonnement vil framgå av Prisliste og være i henhold til Punkt.15. 

7. Månedlig Abonnement vil kunne endre seg fra måned til måned avhengig av hvor mange Enheter Kunden til enhver tid har kjøpt. 

8. Pris på Abonnement er til enhver tid definert i Prisliste og vil ikke nødvendigvis stå spesifisert i selve bestillingen. 

 9. Det kan ikke bestilles noen tilleggsprodukter (Enheter) uten at Kunde først har kjøpt en Grunnpakke som Enhet(ene) må registreres mot. 

10. En Grunnpakke består av en Gateway, Tablet og HAN-plugg. 

11. Ewave kan og vil kreve at Kunde må bestille og betale for en Grunnpakke hvis Kunde bestiller tilleggsprodukter uten å ha kjøpt en Grunnpakke bestillingen kan registreres mot. 

12. En Enhet kan til enhver tid kun tilhøre en Grunnpakke med et serienummer som opprettes ved kjøp. 

 

14. PRIS OG ENDRING AV PRIS 

1. Kunden skal betale for Systemet, Tjenesten, og eventuelle variable- og bruksavhengige kostnader som er angitt ved bestilling og i prisliste. 

2. Prisen kan ikke endres for Tjenester med bindingstid. Unntak fra dette gjelder for prisendringer som skyldes endringer i Tjenesten som er utenfor Ewaves kontroll, herunder endringer i offentlige myndigheters avgifter. Kunden har i så tilfelle krav på minst én (1) måneds varsel før endringen settes i kraft. Dersom en endring som er til ugunst for Kunden ikke godtas, skal Ewave avstå fra å gjøre endringen eller avslutte avtalen vederlagsfritt for Kunden fra det tidspunkt endringen trer i kraft. Pris på Tjenester uten bindingstid kan endres med én (1) måneds varsel. Dersom Kunden motsetter seg endringen, skal Ewave avstå fra å gjøre endringen gjeldende eller avslutte Avtalen vederlagsfritt for Kunden fra det tidspunkt endringen trer i kraft. 

 

15. FAKTURERING OG BETALING 

1. Fakturering av abonnement påbegynnes umiddelbart etter installasjonen, og omfatter bruk av Tjenesten fra den dag Tjenesten tidligst kunne blitt tatt i bruk. Fakturagebyr kan tilkomme. For øvrig følger fakturering og betaling Ewaves til enhver tid gjeldende faktureringsrutiner og betalingsvilkår, jf. ewave.no. 

2. Dersom faktura ikke er betalt ved forfall, påløper forsinkelsesrente i henhold til lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr og
omkostninger etter inkasso- lovgivningen.
3. Dersom Kunden mener at det er feil ved utsendt faktura, må det fremsettes klage til Ewave sin kundeservice innen rimelig tid og senest innen betalingsfristens utløp. 

 

16. MANGLER OG REKLAMASJON 

 1. Kunden må melde fra om feil ved Systemet og/eller Tjenesten til Ewaves kundeservice innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget/eller burde ha blitt oppdaget. 

2. Ewave svarer ikke for feil ved Systemet og/eller Tjenesten som skyldes feil ved Kundens bruk av Tjenesten eller tilknyttet utstyr. Ewave er heller ikke ansvarlig for feil eller mangler på utstyr som er tilknyttet Tjenesten eller for feil eller mangler forårsaket av slikt utstyr. 

 

17. FEILRETTING OG FJERNSERVICE 

1. Ewave er kun ansvarlig for feilretting på den del av Systemet og/ eller Tjenesten som er levert av Ewave. 

2. Kunden skal undersøke om feilen er innenfor eget eller Ewaves drifts- og vedlikeholdsansvar. Kunden kan bli gjort økonomisk ansvarlig for kostnader Ewave måtte ha i forbindelse med feilretting hvor feilen viser seg å ligge innenfor Kundens eget ansvar, eksempelvis eget eller tredjeparts utstyr, kabling, kommunikasjonsløsning m.v. 

 

18. HEVING

1. Dersom en av partene vesentlig misligholder sine plikter etter Avtalen, og dette ikke skyldes forhold som den annen part svarer for, kan den annen part heve Avtalen med umiddelbar virkning. 

2. Som vesentlig mislighold fra Kundens side regnes blant annet at Kunden ikke betaler utestående faktura innen 14 dager etter utsendelse av betalingspåminnelse fra Ewave, at Kunden gjør endringer på utstyret, at Kunden krenker opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter, eller at Kunden misbruker Tjenesten. 

3. Dersom Ewave hever Avtalen på grunn av Kundens mislighold, plikter Kunden straks å innfri samtlige forpliktelser overfor Ewave. Videre plikter Kunden å betale det tap Ewave har blitt påført som følge av misligholdet, herunder (men ikke begrenset til) utgifter til eventuell henting av utstyr i det tilfellet Ewave har eiendomsrett til dette. 

 

19. ERSTATNING 

1. Ewave er ikke erstatningspliktig for Kundens tap dersom det foreligger en hindring utenfor Ewaves kontroll og som Ewave ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Ewave sitt erstatningsansvar er begrenset til Kundens direkte tap, som omfatter dokumenterte og påregnelige merutgifter som Kunden har hatt på grunn av det erstatningsbetingende forhold. Ansvaret er begrenset oppad til den årlige sum Kunden som påføres tapet betaler for levering av Tjenesten på skadetidspunktet. 

2. Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom Ewave har forårsaket skaden ved grov uaktsom eller forsettlig opptreden. 

3. Kundens indirekte tap kan ikke kreves erstattet med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsettlig opptreden fra Ewave sin side. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tap som følge av at Kunden mister eller får skade på data, tap ved at data blir feilsendt av Ewave, tap ved at Kunden blir avskåret fra å bruke Tjenesten, tapt fortjeneste, strøm- og nettkostnader, avsavnstap og følgetap. Kunden kan heller ikke kreve erstattet tap som skyldes feil eller mangler ved utstyr eller Kundens bruk av Tjenestene i strid med disse Alminnelige vilkår. Ewave bærer ikke ansvaret for tap av eller skade på Kundens utstyr eller eiendeler, og Kunden må selv sørge for at slikt tap er dekket av Kundens forsikring. 

4. Kunden er erstatningsansvarlig for direkte tap Ewave blir påført som følge av Kundens mislighold. Ansvaret er begrenset oppad til et beløp tilsvarende den årlige sum Kunden betaler for levering av Tjenesten på skadetidspunktet. 

5. Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom Kunden har forårsaket skaden ved grovt uaktsom eller forsettlig opptreden. 

 

20. OVERDRAGELSE 

1. Kunden har ikke rett til å overdra Avtalen til tredjepart, herunder husstandsmedlem, uten Ewaves forutgående skriftlige samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Ved overdragelse påløper et administrasjonsgebyr og etableringsavgift. Dette gjelder ikke ved overdragelse til husstandsmedlem ved dødsfall, og til ektefelle/samboer ved samlivsbrudd når ektefelle/samboer har disponert Tjenesten i minst ett år. 

2. Før enhver overdragelse kan gjennomføres må Kundens økonomiske mellomværende med Ewave være gjort opp. 

3. Ny kunde anses å ha godtatt Avtalens vilkår når Tjenesten er tatt i bruk. 

4. Ewave har rett til å overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen. Ved slik overdragelse har Kunden rett på minst én (1) måneds varsel. 

 

21. TAUSHETSPLIKT, PERSONOPPLYSNINGER 

1. Ewave lagrer følgende informasjon om sine Kunder; informasjon som er avgitt i forbindelse med tegning av Avtalen, samt senere informasjon om bruk av tjenester og produkter som kunden bestiller, herunder lagring pålagt ved lov. Opplysningene benyttes som grunnlag for oppfyllelsen av Avtalen, herunder fakturering og regnskapsførsel. Videre benyttes opplysningene til markedsføring, analyse av kundeadferd, samt til utsendelse av nyhetsbrev og annen informasjon. 

2. Ewave plikter å bevare taushet overfor uvedkommende om alle opplysninger Ewave har fått om Kunden og Kundens bruk av Tjenesten, med mindre det foreligger samtykke fra Kunden, hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov, eller som ledd i betalingsinnkreving m.v. hvor det er saklig grunn. 

3. Ewave vil oppbevare opplysninger om Kunden i en rimelig og begrenset tidsperiode etter utløpet av Avtalen for eventuell senere fornyelse av abonnementsforholdet, og for utsendelse av informasjon om Ewaves produkter og tjenester.

4. Ewave registrerer og lagrer personopplysninger også i forbindelse med henvendelser til vår kundeservice. Opplysningene oppbevares for å benyttes som referanse for det tilfelle Kunden på et senere tidspunkt igjen anmoder om kundeservice og benyttes for å yte en best mulig tjeneste. Ewave forbeholder seg retten til å gjøre opplysninger om Kunden tilgjengelig i anonymisert form. Videre forbeholder Ewave seg retten til å utlevere personopplysninger om Kunden til partnere og andre tredjeparter som ledd i oppfyllelsen av Avtalen eller utførelse av Tjenesten. Ewave har videre rett til å utlevere personopplysninger om Kunden dersom dette er pålagt ved lov, eller i tilfeller hvor slik utlevering er nødvendig for å håndheve eller anvende våre generelle vilkår og betingelser eller for å beskytte rettigheter, eiendom og sikkerhet for oss selv og andre. 

5. Dersom Ewave utleverer kundeinformasjon vil dette skje i henhold til skriftlig databehandleravtale hvor mottakeren av informasjonen forplikter seg til kun å behandle opplysninger i samsvar med formålet med denne kontrakten og lovgivningen. Ewave vil kun utlevere kundeopplysninger til mottaker i land utenfor EØS dersom dette er tillatt i medhold av loven. 

6. Ved å abonnere på Tjenestene fra Ewave samtykker Kunden i at personopplysninger blir behandlet elektronisk for nevnte formål, og aksepterer også å motta informasjon og markedsføring via e-post. Kunden kan gebyrfritt frabe seg markedsføringshenvendelser ved å kontakte Ewave.

 

22. MELDINGER 

1. Kunden skal ved inngåelse av Avtalen gi Ewave en fullstendig oversikt over kontaktinformasjon, herunder navn, adresse, mobiltelefonnummer og e-post, samt eventuelt annen informasjon som er nødvendig for å aktivere og levere Tjenesten. Kunden aksepterer at Ewave benytter denne til å varsle Kunden om forhold som gjelder Tjenesten og/eller eventuelt utstyr som er omfattet av Avtalen. Ewave kan velge å varsle Kunden i faktura, sms, epost eller annen post.

2. Enhver endring av Kunden/beboer, flytting eller annen relevant informasjon skal umiddelbart meddeles til Ewave av Kunden skriftlig.


23. IMMATERIELLE RETTIGHETER

1. Ewave eller deres leverandører/lisensgivere har eierskap til og har alle immaterielle rettigheter, uavhengig av hvordan slike rettigheter er
registrert eller sikret juridisk.

2. Gjennom å bruke Tjenesten vil Kunden kunne få tilgang til programvare som er utviklet av Ewave og/eller deres partnere. Kunden gis en
ikke-eksklusiv, tidsbegrenset, ikke-overførbar, gjenkallelig lisens til å bruke Tjenesten, herunder enhver programvare som gjøres
tilgjengelig for Kunden som en del av Tjenesten, i samsvar med disse Vilkår.

 

24. INSTALLASJON AV SYSTEMET

Dersom kunden ønsker å kjøpe installasjon av systemet, kan Ewave formidle dette fra samarbeidene leverandører. Leverandør av
installasjonen vil være et autorisert firma, som har tillatelse til å forestå installasjon av samtlige av Ewaves komponenter. Eventuelle feil og
mangler ved installasjon fra leverandør formidlet til kunden av Ewave er et forhold mellom kunden og leverandøren.
Ewave kan tilby en fastpris for installasjon basert på antallet komponenter som skal installeres. Denne fastprisen inkluderer kun installasjon
av komponentene tilhørende Ewaves strømsparesystem – standard installasjon. Eventuelt ekstra arbeid som må utføres for å installere
enheten utover hva som normalt forventes, eller arbeid knyttet til det elektriske anlegget hos kunden, som f.eks. installasjon av
jordfeilbryter, oppgradering av sikringsskap eller trekking av nye ledninger er ikke en del av installasjonstjenesten som blir formidlet
gjennom Ewave. Slike arbeider, også når de er nødvendige for å benytte Ewave strømsparesystem, vil bli fakturert i tillegg til den ovenfor
nevnte fastpris eller pris som fremkommer av Kjøpsavtalen.

 

25. VED ABONNEMENTSFRITAK

Ewave kan tilby abonnementsfritak for Tjenesten som blir levert. Kundene får da fritak fra å betale abonnement i en gitt periode. Avtalens
punkter om betaling for og oppsigelse av abonnement vil da først komme til anvendelse etter utløpet av perioden med abonnementsfritak.

 

 

26. FINANSIERING

Ewave kan tilby finansiering via samarbeidende banker. For de av kundene som ønsker slik finansiering av kjøpet inngås separat avtale
med den aktuelle banken. Ved finansiering kan det tilkomme finansieringskostnader, som for eksempel renter og gebyrer

Kontakt oss